پروژه ها

شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان

29 حوت 1401

شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان سال: ۲۰۲۳ موقعیت: ٬شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان قراردادی اصلی: داکتران بدون سرحد (MSF) قراردادی فرعی: شرکت…

ساحه سبز٬ ولایت کابل٬ افغانستان

9 حوت 1401

پروژه های انجام شده

ترمیم سرک ساحه آموزش-پوهنتون نظامی مارشال فهیم-کابل- افغانستان

پروژه های انجام شده

محل ذخیره سازی٬ مرکز تست و تعمیر موتر٬ میدان هوای٬ کابل٬ افغانستان

پروژه های انجام شده

بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

  بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان سال: ۲۰۱۶-۲۰۲۱ تمویل کننده: ITSI – Gilbane قراردادی…

ساخت گدام در فاب آر پی اس-قرغه-کابل-افغانستان

پروژه ها انجام شده

پروژه های ساختمانی-کابل-افغانستان

پروژه های انجام شده

فعال سازی هنگر برای تعمیر و نگهداری و فضای کاری کانتینری مرتبط، میدان هوایی بگرام، پروان، افغانستان

پروژه های انجام شده

تجهیزات پشتیبانی (ES) تاسیسات و سایبان موتر HKIA & DUTCH، کابل، افغانستان

پروژه های انجام شده

جابجایی عناصر پشتیبانی ملی (NSE)، کمپ تایپان، هکیا، کابل – افغانستان

پروژه های انجام شده

پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم (MFNDU)، فاز دوم، ولایت کابل – افغانستان

پروژه های انجام شده

کمپ دلارام-۱ گارنیزیون 215 اردوی ملی افغانستان – فاز دوم، ولایت نیمروز، افغانستان

پروژه های انجام شده