پروژه ها

پروژه های در حال کار

March 20, 2023

بعد از دریافت اطلاعات در سایت بارگذاری میشود.  

ساحه سبز٬ ولایت کابل٬ افغانستان

February 28, 2023

پروژه های انجام شده

ترمیم سرک ساحه آموزش-پوهنتون نظامی مارشال فهیم-کابل- افغانستان

پروژه های انجام شده

محل ذخیره سازی٬ مرکز تست و تعمیر موتر٬ میدان هوای٬ کابل٬ افغانستان

پروژه های انجام شده

بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

  بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان سال: ۲۰۱۶-۲۰۲۱ تمویل کننده: ITSI – Gilbane قراردادی…

ساخت گدام در فاب آر پی اس-قرغه-کابل-افغانستان

پروژه ها انجام شده

پروژه های ساختمانی-کابل-افغانستان

پروژه های انجام شده

فعال سازی هنگر برای تعمیر و نگهداری و فضای کاری کانتینری مرتبط، میدان هوایی بگرام، پروان، افغانستان

پروژه های انجام شده

تجهیزات پشتیبانی (ES) تاسیسات و سایبان موتر HKIA & DUTCH، کابل، افغانستان

پروژه های انجام شده

جابجایی عناصر پشتیبانی ملی (NSE)، کمپ تایپان، هکیا، کابل – افغانستان

پروژه های انجام شده

پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم (MFNDU)، فاز دوم، ولایت کابل – افغانستان

پروژه های انجام شده

کمپ دلارام-۱ گارنیزیون 215 اردوی ملی افغانستان – فاز دوم، ولایت نیمروز، افغانستان

پروژه های انجام شده