شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان

شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان سال: ۲۰۲۳ موقعیت: ٬شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان قراردادی اصلی: داکتران بدون سرحد (MSF) قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی  
بیشتر بدانید