بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

February 28, 2023

 

بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

سال: ۲۰۱۶-۲۰۲۱

تمویل کننده: ITSI – Gilbane

قراردادی اصلی: شرکت الدرج

قرار دادی فرعی: شرکت آر پی سی