بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

9 حوت 1401

 

بخش برق، مکانیکال و حفظ و مراقبت وزارت دفاع، کابل، افغانستان

سال: ۲۰۱۶-۲۰۲۱

تمویل کننده: ITSI – Gilbane

قراردادی اصلی: شرکت الدرج

قرار دادی فرعی: شرکت آر پی سی