ترمیم سرک ساحه آموزش-پوهنتون نظامی مارشال فهیم-کابل- افغانستان

February 28, 2023

پوهنتون مارشال فهیم٬ کابل٬ افغانستان

سال: ۲۰۱۸

موقعیت: پوهنتون مارشال فهیم٬ کابل٬ افغانستان

تمویل کننده: PMT-B

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی