محل ذخیره سازی٬ مرکز تست و تعمیر موتر٬ میدان هوای٬ کابل٬ افغانستان

9 حوت 1401

 

میدان هوایی٬ کابل٬ افغانستان

سال: ۲۰۱۹

موقعیت: کمپ آچ کایا٬ میدان هوایی٬ کابل٬ افغانستان

تمویل کننده: UK STRE(ME)

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی