ساخت گدام در فاب آر پی اس-قرغه-کابل-افغانستان

February 28, 2023

 

قرغه٬ کابل٬ افغانستان

سال: ۲۰۱۷

تمویل کننده: ناتو٬ ارتش انگلیس

قراردادی اصلی: کی پی انترنشنال

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی