تابلو برق توزيع

تولید فابریکه ریلاینس پاور

تابلوهای توزیع

محصولات ما در رابطه با پنل بورد از قبیل زیر میباشد:

1- تابلوهای فشار متوسط ​​(MV)

2- تابلوهای ولتاژ پایین (LV)

3- تابلوهای کنترل موتور

4- تابلوهای پنل همگام سازی

6- سوئیچ های انتقال خودکار (ATS & ATI)

7- ایستگاه فشرده

Related Products