تابلو برق ميتر

تولید فابریکه ریلاینس پاور

تابلو برق ميتر در تمام ساختمان های مسکونی و تجارتی جهت اندازه گيری ميزان برق مصرف شده استفاده ميشوند. در اين تابلو ها از ميتر برق، MCB و MCCB استفاده شده و ميزان برق مصرف شده توسط يک واحد مسکونی يا دوکان تجارتی محاسبه ميشود. اين تابلو ها هم بصورت تک فاز و هم بصورت سه فاز طراحی و ساخته ميشوند. در مکان های که دو منبع تغذيه برق مثل شهر و جنراتور وجود دارد ميتوان از تابلو برق ميتر چنج آوری استفاده کرد تا هم برق مصرف شده از برق شهری محاسبه شود و هم برق مصرفی از جنراتور. در اين تابلو های برق ميتوان از يک الی چندين ميتر برق نظر به نياز مشتری نصب کرد. اين تابلو ها به صورت ايستاده و ديواری ساخته ميشوند.

Related Products