شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان

29 حوت 1401

شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان

سال: ۲۰۲۳

موقعیت: ٬شفاخانه میوند٬ کابل٬ افغانستان

قراردادی اصلی: داکتران بدون سرحد (MSF)

قراردادی فرعی: شرکت آر پی سی