تابلو کنترل موتور

تولید فابریکه ریلاینس پاور

 اين تابلوها به عنوان سيستم های کنترل ماشين های صنعتی شناخته می شوند و جهت کنترل موتورهای AC يا DC استفاده می شوند. در اين نوع تابلو منتاژ بصورت ستاره مثلث، از کنتاکتور، تايمر ها، رله های حرارتی و سافت استارتر ها و يا هم از اينورترها
استفاده ميشود.

اين نوع تابلوها در فابريکه هايی که موتورهای سه فاز با توان بالا دارد استفاده ميشود. موتور های سه فاز در مرحله استارت خود 7تا 15برابر جريان نامی خود برق مصرف ميکنند که اين مصرف جريان بالا تا رسيدن موتور به سرعت مناسبش ادامه پيدا ميکند. اين مصرف بالای جريان برق در مرحله استارت موتور باعث کاهش عمر موتور و فشار به شبکه برق ميشود. جهت کاهش اين مصرف جريان بالا از تابلو برق های کنترل موتور استفاده ميشود.

Related Products