سویچ های انتقال خودکار (ATS & ATI)

این سیستم با یک پانل کنترل استاندارد دینام (ASCP) با یک سیستم تعویضی که در یک پانل دیواری یا مستقل قرار دارد، به سازش مینماید. این پنل دارای سیستم سنجش خودکار برای راه اندازی ژنراتور و تعویض سریع بار به ژنراتور میباشد و دارای نوع متفاوتی از سیستم نشانه گذاری و به دام انداختن است. […]

این سیستم با یک پانل کنترل استاندارد دینام (ASCP) با یک سیستم تعویضی که در یک پانل دیواری یا مستقل قرار دارد، به سازش مینماید. این پنل دارای سیستم سنجش خودکار برای راه اندازی ژنراتور و تعویض سریع بار به ژنراتور میباشد و دارای نوع متفاوتی از سیستم نشانه گذاری و به دام انداختن است. این پنل همچنین می تواند در پنل های LT اصلی یا در پنل های Sub-Main گنجانده شود. این پنل انتقال برق را بدون هیچ گونه خاموشی آسان می کند.

Related Products