اجرای پروژه های توزیع برق و پاورپلانت

2 دلو 1401

1- راه اندازی، تست و راه اندازی جنراتورها.

2- همگام سازی جنراتورها.

3- تست و راه اندازی مخزن سوخت.

4- راه اندازی، تست و راه اندازی ترانسفارمرها.

5- تست و راه اندازی دنده سوئیچ.

6- کیبل زیر زمین و بالای سر.

7- نصب تجهیزات برقی.