سویچ های انتقال خودکار (ATS & ATI)

این سیستم با یک پانل کنترل استاندارد دینام (ASCP) با یک سیستم تعویضی که در یک پانل دیواری یا مستقل قرار دارد، به سازش مینماید. این پنل دارای سیستم سنجش خودکار برای راه اندازی ژنراتور و تعویض سریع بار به…
بیشتر بدانید